Ban HIV Caritas Phát Diệm tổ chức buổi tọa đàm về HIV

Ngày 28/04 ban HIV Caritas Phát Diệm tổ chức buổi tọa đàm HIV tại giáo xứ Hòa Lạc, tham dự buổi tọa đàm hôm nay có Đại Đức Thích Minh Trí, cha giám đốc Caritas, cha đặc trách HIV, quý sơ văn phòng và các anh chị em CTV.
Sau đây là một số hình ảnh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.