Non Disclosure Agreement Meaning in Tagalog: Everything You Need to Know

Unlocking the Meaning of NON DISCLOSURE AGREEMENT in Tagalog

Non-disclosure agreements (NDAs) play a crucial role in protecting sensitive information and trade secrets. In world, it`s understand meaning agreements languages, Tagalog. Let`s delve significance NDAs explore implications Tagalog-speaking.

What is a Non-Disclosure Agreement?

An NDA legally contract outlines information shared parties restricts disclosure parties. This agreement used partnerships, relationships, involving knowledge. Serves safeguard unauthorized use data.

The Importance NDAs

NDAs instrumental protecting property, lists, data, confidential information. Provide sense sharing insights business partners, investors, employees. Without NDA place, risk leakage, detrimental effects company`s advantage reputation.

Understanding NDAs Tagalog

In Tagalog, a non-disclosure agreement is referred to as “kasunduan ng hindi pagbabahagi.” This term encapsulates the essence of the agreement, emphasizing the commitment to non-disclosure and confidentiality.

Case Navigating NDAs Philippines

In Philippines, NDAs utilized sectors, technology, and industries. With country`s presence global market, need robust measures increasingly evident. A study conducted by the Philippine Statistics Authority revealed that 65% of businesses in the country consider NDAs essential for protecting their trade secrets.

Legal Framework NDAs Tagalog

Understanding legal NDAs Tagalog-speaking essential effective enforcement. The Philippines` legal system recognizes the validity of NDAs and upholds their significance in safeguarding confidential information. Intellectual Property Code Philippines, NDAs essential tools protecting trade secrets data.

Non-disclosure agreements hold immense value in preserving the integrity of sensitive information. Their meaning in Tagalog reflects the commitment to confidentiality and non-disclosure within the context of the language. Continue engage partnerships collaborations, significance NDAs Tagalog-speaking regions overstated.

 

Tagapagbayad ng Serbisyong Legal

NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) Tagalog

INILAAN PARA SANON DISCLOSURE AGREEMENT
ISINAGAWA SA PETSANG: [Petsa]
PAGITAN NG: [Pangalawang Partido] (Dito ay tinatawag na “Tagapagbigay Impormasyon”)
AT: [Unang Partido] (Dito ay tinatawag na “Tagatanggap Impormasyon”)

PAHAYAG NG PAALALA: Libre templatong ito paggamit pagsasabmita Tagapagbayad ng Serbisyong Legal. Ang templatong ito ay isang disenyong pang-impormasyon lamang at kung kinakailangan, kailangan magkunsulta ng isang abogado.

MAHALAGA: Basahin ang kabuuan ng Non Disclosure Agreement (NDA) nang maingat bago pirmahan. Dapat maintindihan ng lahat ng partido ang nilalaman at mga kondisyon ng kasunduang ito.

NON DISCLOSURE AGREEMENT

Ang Non Disclosure Agreement (NDA) ay isang legal na kasunduang nagtatakda ng mga kondisyon na nagpapahintulot sa Tagapagbigay Impormasyon na ibahagi ang kanyang impormasyon sa Tagatanggap Impormasyon nang walang panganib na ilalantad ito sa publiko o sa iba pang mga partido.

Ang NDA ay dapat na pinirmahan bago ang anumang (1) impormasyon na may halaga at kumpidensyalidad ay ibinunyag sa pagitan ng Tagapagbigay Impormasyon at Tagatanggap Impormasyon.

ITO ANG SANHI KUNG BAKIT: May impormasyon ibinabahagi partido gugustuhing ilantad publiko iba partido. Ang NDA ay naghahatid ng proteksyon sa mga impormasyong ito at nagpapatibay sa legal na karapatan ng Tagapagbigay Impormasyon laban sa ilang uri ng paglabag.

PAUNAWAAN SA KUNDISYON NG NDA: Ang NDA mayroong malinaw paglalarawan impormasyon nilalaman kung paano dapat gamitin. Ang kasunduang ito ay sumasaklaw sa mga partidong sangkot sa kasunduan at kumakatawan sa kanilang legal na obligasyon na pangalagaan ang kumpidensyalidad ng nasabing impormasyon.

ITO NAMAN ANG TUNGKULIN NG Tagapagbayad ng Serbisyong Legal: Ang ating mga abogado makakatulong sa iyo sa pagtatatag pagpapatupad kasunduang legal tulad NDA. Ang aming kumpanya ay naglalaan ng mga serbisyo sa pagsulat, pagrerebyu, at iba pang mga legal na aspeto upang mapanatili ang katiwasayan at kalinawan ng legal na kasunduang ito.

 

Understanding NON DISCLOSURE AGREEMENTs in Tagalog: 10 Popular Legal Questions Answered

QuestionAnswer
1. Ano ang ibig sabihin ng Non Disclosure Agreement?Ang NON DISCLOSURE AGREEMENT, NDA, legal kasunduan pinagbabawalang impormasyon tao entidad.
2. Kailangan abogado paggawa NDA?Kahit hindi kinakailangan, abogado paggawa NDA magbigay kumpiyansa kasunduan mabawasan posibilidad legal isyu hinaharap.
3. Paano maipapatupad ang isang NDA?Ang isang NDA ay maipapatupad sa pamamagitan ng pagpapakita ng maayos na kopya ng kasunduan sa lahat ng partido, at pagpapakita ng wastong pagrespeto sa mga kondisyon at limitasyon na nakasaad dito.
4. Ano ang mga karaniwang nilalaman ng isang NDA?Ang isang NDA ay karaniwang naglalaman ng mga detalye ng impormasyon na hindi maaaring ipamahagi, ang panahon ng pagpapatupad ng kasunduan, at ang mga pananagutan sa paglabag sa NDA.
5. Pwedeng gamitin ang isang NDA sa online transaksiyon?Oo, maaari itong gamitin sa online transaksiyon. Mahalaga lang na tiyakin na ang lahat ng partido ay may kopya ng kasunduan at nauunawaan ang kanilang mga obligasyon.
6. Kailangan bang i-notaryo ang isang NDA?Hindi kinakailangan ng notaryo para sa isang NDA, ngunit maaaring magdagdag ito ng karagdagang proteksyon sa legal na epekto ng kasunduan.
7. Ano ang mga karaniwang rason para sa paglabag sa NDA?Ang paglabag sa NDA ay karaniwang nagaganap dahil sa kapabayaan, pagkakamali, o kawalan ng paggalang sa kasunduan. Mahalaga ang maayos na komunikasyon at pagsunod sa kasunduan para maiwasan ito.
8. Paano maiiwasan ang legal na isyu sa paggawa ng NDA?Upang maiwasan ang legal na isyu, mahalaga na tiyakin na ang lahat ng impormasyon ay malinaw at tumpak na nailarawan sa kasunduan, at na nauunawaan ng lahat ng partido ang kanilang mga obligasyon at karapatan.
9. Pwedeng amyendahan ang isang NDA?Oo, maaaring amyendahan ang isang NDA sa pamamagitan ng pagkakasundo ng lahat ng partido. Mahalaga lang na gawin ito nang may wastong dokumentasyon at pagsunod sa legal na proseso.
10. Ano ang mga karaniwang paglabag sa NDA sa konteksto ng negosyo?Ang mga karaniwang paglabag ay kinabibilangan ng di-awtorisadong pagbabahagi ng impormasyon sa ibang tao, paggamit ng impormasyon para sa pansariling kapakanan, at hindi pagsunod sa itinakdang panahon ng pagpapatupad ng kasunduan.